تبلیغات
پسران جهنمی - تشیع سرخ ... تشیع نه
**شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری **

تشیع سرخ ... تشیع نه

یکشنبه 27 شهریور 1390 11:19 ب.ظ

نویسنده : Boolot

اسلام دینی بود که با "نه" ی محمدوارث ابراهیم و مظهر دین توحید خدا و وحدت خلقدر تاریخ انسان پدید آمد، "نه" ای که شعار توحید با آن آغاز میشود ، شعاری که اسلام در برابر شرکمذهب اشرافیت و مصلحتبا آن آغاز شد.

و تشیع ، اسلامی بود که با "نه" ی علی بزرگوارث محمد و مظهر اسلام عدالت و حقیقتدر تاریخ اسلام چهره خود را مشخص کرد ونیز جهت خود را ، "نه" ای که در شورای انتخاب خلیفه ، در پاسخ عبدالرحمنمظهر اسلام اشرافیت و مصلحت ! – گفت.

این "نه" ، بعنوان جبهه گیری نهضت شیعی در تاریخ اسلام ، تا پیش از صفویه ، شاخص نقش اجتماعی ، طبقاتی و سیاسی گروهی بود که به محبت خاندان پیغمبر و پیروی علی شناخته می شدند.

نوشته شده از کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی مجموعه آثار 9 از شهید زنده دکتر  علی شریعتی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -